สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารธรรมทรรศน์ :::

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ :

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

 • พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
 • ดร.นิเทศ สนั่นนารี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการ :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ.ดร.
 • ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
 • ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
 • ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
 • ผศ.ดร.ประยูร แสงใส

หน่วยงานภายนอก

 • รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.อำพล บุดดาสาร         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • รศ.วิไลวัจส์ กฤษณภูติ            มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อ.ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์         มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • อ.ดร.จรัญ สายปิ่น              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้จัดการวารสาร : สาริกา ไสวงาม